• Doly AJAX programma paneli
 • Içerki gurlan media brauzeri
 • 3 toplumly 1000+ şrift nyşanlary: Ajaýyp 5 şrift, ýönekeý çyzyk we glifonlar
 • Güýçli ulgam sazlaýjylary
 • Ajaýyp gurnama ädimleri

VipMag - Güýçli habarlar skripti, abuna ýazylan VIP blog programma üpjünçiligi we Magazineurnal platformasy

   Çäklendirilmedik aýratynlyklary synap görüň   

Öz ygtyýarnamaňyzy saýlaň

 

haýyş edýärin bilen habarlaşyň satyjy ygtyýarnamasy gerek bolsa iň gowy nyrh üçin
ýa-da gümrük ygtyýarnamasy ähli pluginler we addonlar bilen
ýa-da aýratyn ygtyýarnamalar / ýeke-täk ýurt ýa-da yklym ygtyýarnamalary
ýa-da diňe tapawudyň arzanladyşy kämilleşdirmek we täzelemek


aşakdaky ähli ygtyýarnama bahalary diňe esasy çözgütler we esasy kod
aýratyn satyn almaly goşmaça pluginler we goşundylar her ygtyýarnamany göz öňünde tutýar

Ygtyýarnama

   
 • Söwda
 • Açyk çeşme
 • Çeşme kody
 • Gurnama
 • Agzalyk
 • Köp dilli
 • RTL-i goldaň
 • Funksiýa
 • Abuna ýazylmak
 • Statistik yzarlaýjy
 • Dolandyryş paneli
 • Ulanyjy hasaba alyş
 • Ulgam sazlamalary
 • Ekran suraty
 • Töleg taryhy
 • Hasap stili
 • Sahypa
 • SSL goldawy
 • Jogapkärçilikli
 • Jübi optimallaşdyryldy
 • Media brauzeri
 • WYSIWYG redaktory
 • Magazineurnal
 • Derrew poçta
 • Meýilleşdirilen poçta
 • Emoji goldawy
 • Wagt görkezmesi
 • Statistika
 • Plugin ($1,930)
 • reCAPTCHA ($30)
 • Köp ulanyjy import ediji ($20)
 • Mahabat ulgamy ($100)
 • Sosial ulgamlar ($80)
 • Kod redaktory ($70)
 • Göni söhbetdeşlik ($20)
 • Derweze: Paypal ($150)
 • Derweze: zolak ($110)
 • Derweze: Authorize.net ($300)
 • Derweze: iyzico (iyzipay) ($450)
 • Ulanyjy surnallary ($80)
 • Satuw çözgütleri ($220)
 • Köp walýuta ($250)
 • Wagtlaýyn e-poçta bloklaýjy ($50)
 • Goldaw *
 • Hosted domen (ler)
 • Mugt täzelenme
 • PRO Kömek (???)
 • Sowgat hökmünde beriň
 • Gaýtadan söwda markasy
 • Ak bellik
 • Söwda belligini aýyrmak
 • Satmak
 

Paymentshli tölegler diňe Paypal tarapyndan amala aşyrylýar. Başga bir şlýuz gerek bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, häzirki wagtda diňe kabul edýäris: Bitcoin, Ethereum, BNB, stable USD(es) & Bank geçirmesi


Goldaw *: skript meselesi, ýalňyşlyklar, meseleler we görkezmeler üçin; hosting, serwer we üçünji tarap programma üpjünçiligi bilen baglanyşykly däl. Problemshli meseleleriň rahat çözülmegi zerur bolsa, goşmaça goldawlarymyz bilen bize kömek etmegi göz öňünde tutuň PRO Kömek (???)


Finalhli soňky bahalar salgytlaryň we ýygymlaryň 5% -ini öz içine alýar

VipMag - Güýçli habarlar skripti, abuna ýazylan VIP blog programma üpjünçiligi we Magazineurnal platformasy

 

VipMag gaty güýçli köp maksatly habarlar, blog we magazineurnal ssenarisi. SEO optimallaşdyrylan arassa, täsirli ykjam we ulanyjy üçin amatly dizaýn bilen tamamlanan habar saýty, blog ýa-da magazineurnal portalyny çalt gurnamaga mümkinçilik berýär.


Mundan başga-da, “VipMag” -da köp awtor ulgamy bar we awtorlar ýazgylaryny aňsatlyk bilen çap edip bilerler. Şeýle hem, ahyrky ulanyjylara tölegli habarlary / mazmuny okamak üçin aýlyk, çärýek, ýyllyk töleg alyp bilersiňiz. Hatda 20+ mahabat pozisiýasy bilen mugt okyjylardan gazanyp bilersiňiz.

VipMag

Şeýle hem, kodlamak ýa-da dizaýn etmek ussatlygy bolmazdan, doly AJAX bilen tamamlanan Admin Paneli arkaly hemme zady we sazlamalary dolandyryp bilersiňiz. UI interfeýsi adaty ýazgylar, surat galereýalary, anketalar, wideo we ses çeşmeleri ýaly mazmuny çap etmek üçin täze gelenlere gönükdirilendir.

 • Derrew ýazgylary we meýilleşdirilen ýazgylary çap ediň
 • Goldanýan poçta görnüşleri: habarlar, baglanyşyk, surat, wideo, anket
 • Habar beriş serişdelerine ýazgylara (surat, wideo, ses) birikdirildi
 • Emoji goldawy
 • Meýilleşdirilen habarlar üçin wagt tertibi
 • Çuňňur statistika syn
 • “Paypal” we “Stripe” arkaly abuna ýazylmak (aýry-aýry plaginler hökmünde satylýar)
 • Facebook, Google, Twitter, LinkedIn bilen giriň (aýratyn plugin hökmünde satylýar)
 • Ulanyjy jikme-jiklikleri (aýratyn plugin hökmünde satylýar)
 • Hyzmatlary gaýtadan satmak üçin ulanyjylar üçin çözgütleri satyň (aýratyn plugin hökmünde satylýar)
 • Giriş we ýazylmak üçin Google reCAPTCHA (aýratyn plugin hökmünde satylýar)
 • Usershli ulanyjylary goldamak üçin göni söhbetdeşlik (aýratyn plugin hökmünde satylýar)
 • Birnäçe dili goldaň
 • Jogaply ykjam dostlukly düzüliş we UI
 • Platforma ähli brauzerler bilen gabat gelýär
 • Içerki gurnalan media brauzeri (Faýl dolandyryjysy)
 • 3 Nyşan aňsatlaşdyrmak üçin
 • Statistika barada maglumat paneli
 • Ulanyjy hasaba alyş we dolandyryş
 • Hoş geldiňiz, paroly we tölegleri täzeden düzüň we ş.m.
 • Ulgam sazlamalary paneli
 • Şahsy ulanyjy sazlamalary
 • Kiçijik web skrinshot suratçysy
 • Usershli ulanyjylar üçin töleg taryhy
 • Google, Yahoo bilen PHP poçta funksiýasy ýa-da phpmailer arkaly e-poçta ibermek
 • Tutuş platforma üçin SSL goldaýar
 • Ulanyjylar üçin çäklendirilmedik meýilnamalar, meýilnama üýtgetmeleri häzirki ulanyjylar üçin derrew ulanylýar
 • Her ulanyjy üçin köp güýçli sazlamalar bilen media brauzeri
 • Örän aňsat we ýönekeý gurnama
 • RTL düzülişi we dilleri
 • 1 gezek basmak bilen göni täzeleniji
 • Mod_rewrite bilen Apache 2.2+
 • ZipArchive bilen PHP 5.4.3+, PHP7+
 • MySQL 5.5+
 • Paypal-a birikmek üçin öý eýesi TLS 1.2 we HTTP / 1.1 goldamaly. Oka şu ýerde we has köp
 • Paypal PDT Token ulanyjylaryň töleglerini almak we tassyklamak
 • “Resell Solutions” pluginini ulanmak isleseňiz, VPS / ýörite serwer talap ediň

30 günlük pul yzyna kepillik

Bu programma üpjünçiliginden kanagatlanjakdygyňyza gaty ynanýarys, şonuň üçin ony barlamak üçin 30 günüň dowamynda töwekgelçiliksiz mugt berýäris, ýöne käbir inçe sebäplere görä, ilki bilen Çäklendirilmedik aýratynlyklar üçin mugt synag onlaýn görkezişimizi synap görmegiňizi haýyş edýäris; eger haýsydyr bir sebäp bilen kanagatlanmasaňyz, diňe e-poçta iberiň we her teňňäni yzyna gaýtaryp bereris, kepillendirilen!