• Mahabat detektory
 • Mahabat dolandyryjysy
 • Facebook teswirleri
 • Faktlar
 • Topar dolandyryşy
 • Baş sahypa
 • Media brauzeri (Faýl dolandyryjysy)
 • Fakt we stat goşuň
 • Ulgam surnallary
 • Ulgam sazlamalary

Bir sekuntda ajaýyp faktlar we statistika


   Çäklendirilmedik aýratynlyklary synap görüň   

WordPress ýok, kodlaşdyrma ýok, dizaýn ýok

 

inOneSec Bir sekunt platformadaky ajaýyp faktlar we statistika, bir sekuntda bolup geçýän ähli ajaýyp, geň galdyryjy faktlary we statistikalary görkezmek üçin web sahypasyny döretmek üçin öz öý eýesiniňize göçürip alyp bolýan skriptdir..


inOneSec size we ähli agzalara Çäklendirilmedik sosial faktlary we statistikalary döretmäge mümkinçilik berýär, faktlary süýräp-n-drop arkaly tertipleşdirmäge mümkinçilik berýär. Doly tamamlanan sosial sahypa döretmek üçin birnäçe minut.


inOneSec sosial faktlar web sahypasyndaky mahabatdan gazanmak üçin köp wezipelere Çäklendirilmedik mahabatlary goşmaga mümkinçilik berýär.


Bir sekuntda bolup geçýän ähli ajaýyp faktlary we statistikalary görkezmek üçin 5 minutyň içinde kiçi sahypaňyzy dörediň

Aýratynlyklary görkeziň

 
Süýräň

Süýräň

Çäklendirilmedik toparlary we faktlary 5 minudyň içinde çalt dörediň, täzeläň we neşir ediň


Mahabat ulgamy

Mahabat ulgamy

Has köp gazanmak üçin islendik ýagdaýda çäksiz mahabat ýerlerini dörediň


Mahabaty bloklaýan plugin detektory

Mahabaty bloklaýan plugin detektory

Visitorshli myhmanlara duýduryş bermäge kömek etmek üçin gurlan mahabat bloklaýjy plugin detektory, bu duýduryşyň görnüşini aňsatlyk bilen düzüp bilersiňiz


Toplumlaýyn AddThis hyzmaty

Toplumlaýyn AddThis hyzmaty

Addthis.com sosial paýlaşmak üçin ajaýyp çözgütdir


Çäklendirilmedik faktlar we toparlar

Çäklendirilmedik faktlar we toparlar

Bir sekuntda bolup geçýän ähli ajaýyp, geň galdyryjy faktlary we statistikalary görkezmek üçin web sahypa dörediň


Döredijilik reňk mowzugyny üýtgediji

Döredijilik reňk mowzugyny üýtgediji

Iş sahypalaryňyzy sekuntda beýleki reňk toplumlaryna üýtgetmek üçin birnäçe gezek basyň.


Köp dilli

Köp dilli

Bütin gurluşykçyny we platformany dil tekst faýly bilen aňsat we çalt başga dillere öwüriň.


Jogaply ykjam dostlukly UI we gurluşykçy

Jogaply ykjam dostlukly UI we gurluşykçy

Platformhli platforma we gurluşykçy ykjam dostlukly, islendik enjamda, islendik platformada diňe brauzer bilen işleýär.


Abuna ýazylyş ulgamy we töleg dolandyryşlary meýilleşdiriň we dükanlar

Abunalar ulgamy we töleg dolandyryşlary

Müşderiler meýilnamalary üçin hasap-faktura tölemek, beýleki ulanyjylardan pul almak üçin mowzuk ygtyýarnamalaryny satmak üçin platforma ulanýarlar.


Kiçijik web skrinshot suratçysy

Kiçijik web skrinshot suratçysy

Her sahypanyň mowzugy we arhiwlenen / neşir edilen sahypa bilen, eýesi kiçi suraty almak üçin gurlan web skrinshot aýratynlygyny ulanyp biler.


Gurmak üçin aňsat media brauzeri

Gurmak üçin aňsat media brauzeri

Platforma, ulanylmagy aňsat media brauzerini ýerine ýetirýär, has köp material ýüklemäge we dolandyrmaga mümkinçilik berýär.


Içindäki saýt traffigi yzarlaýjy

Statistik yzarlaýjy

“Google Analytics” ýaly beýleki meşhur yzarlaýjylardan başga-da, platformadaky her bir işi yzarlamak üçin Log Tracker.


Döredijilik UX animasiýalary

Döredijilik UX animasiýalary

Businesshli iş sahypasynyň mowzuklary ajaýyp we ajaýyp UX animasiýalary bilen gelýär.


Browshli brauzerler bilen utgaşykly

Browshli brauzerler bilen utgaşykly

Sahypa we dükan gurujy, platforma we ähli sahypa mowzuklary islendik enjamda, islendik platformada we islendik UI ululygy bilen bir UI we UX bilen kemsiz işleýär.


Freygy-ýygydan täzelenýär

Freygy-ýygydan täzelenýär

Entegem täze aýratynlyklary ýygy-ýygydan ösdürýäris we goşýarys, şonuň üçin sahypaňyz we dükan gurluşykçyňyz köne bolmaz.


Çäklendirilmedik aýratynlyklar bilen demo
   Öň tarapy        &       Admin giriş   

Öz ygtyýarnamaňyzy saýlaň

 

haýyş edýärin bilen habarlaşyň satyjy ygtyýarnamasy gerek bolsa iň gowy nyrh üçin
ýa-da gümrük ygtyýarnamasy ähli pluginler we addonlar bilen
ýa-da aýratyn ygtyýarnamalar / ýeke-täk ýurt ýa-da yklym ygtyýarnamalary
ýa-da diňe tapawudyň arzanladyşy kämilleşdirmek we täzelemek


aşakdaky ähli ygtyýarnama bahalary diňe esasy çözgütler we esasy kod
aýratyn satyn almaly goşmaça pluginler we goşundylar her ygtyýarnamany göz öňünde tutýar

Ygtyýarnama

   
 • Söwda
 • Açyk çeşme
 • Çeşme kody
 • Gurnama
 • Agzalyk
 • Köp dilli
 • RTL-i goldaň
 • Funksiýa
 • Abuna ýazylmak
 • Statistik yzarlaýjy
 • Dolandyryş paneli
 • Ulanyjy hasaba alyş
 • Ulgam sazlamalary
 • Ekran suraty
 • Töleg taryhy
 • Hasap stili
 • Sahypa
 • SSL goldawy
 • Jogapkärçilikli
 • Jübi optimallaşdyryldy
 • Media brauzeri
 • WYSIWYG redaktory
 • Aýratynlyk
 • Mahabat ulgamy
 • Mahabat bloklaýjy detektory
 • Toplumlaýyn goşmaçalar
 • Toparlar we faktlar
 • Tötänleýin ululyk we reňk
 • Layout Modifier
 • Faceboook düşündiriş
 • Ulanyjy hasaba alyş
 • Ulanyjy ibermek
 • Plugin ($1,930)
 • reCAPTCHA ($30)
 • Köp ulanyjy import ediji ($20)
 • Mahabat ulgamy ($100)
 • Sosial ulgamlar ($80)
 • Kod redaktory ($70)
 • Göni söhbetdeşlik ($20)
 • Derweze: Paypal ($150)
 • Derweze: zolak ($110)
 • Derweze: Authorize.net ($300)
 • Derweze: iyzico (iyzipay) ($450)
 • Ulanyjy surnallary ($80)
 • Satuw çözgütleri ($220)
 • Köp walýuta ($250)
 • Wagtlaýyn e-poçta bloklaýjy ($50)
 • Goldaw *
 • Hosted domen (ler)
 • Mugt täzelenme
 • PRO Kömek (???)
 • Sowgat hökmünde beriň
 • Gaýtadan söwda markasy
 • Ak bellik
 • Söwda belligini aýyrmak
 • Satmak
 

Paymentshli tölegler diňe Paypal tarapyndan amala aşyrylýar. Başga bir şlýuz gerek bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, häzirki wagtda diňe kabul edýäris: Bitcoin, Ethereum, BNB, stable USD(es) & Bank geçirmesi


Goldaw *: skript meselesi, ýalňyşlyklar, meseleler we görkezmeler üçin; hosting, serwer we üçünji tarap programma üpjünçiligi bilen baglanyşykly däl. Problemshli meseleleriň rahat çözülmegi zerur bolsa, goşmaça goldawlarymyz bilen bize kömek etmegi göz öňünde tutuň PRO Kömek (???)


Finalhli soňky bahalar salgytlaryň we ýygymlaryň 5% -ini öz içine alýar

inOneSec - Bir sekuntda ajaýyp faktlar we statistika

 

inOneSec web esasly sosial faktlar skriptidir, öz öýüňizde işleýär, 1 sekuntda bolup geçýän ähli ajaýyp, haýran galdyryjy faktlary we statistikalary görkezmek üçin kiçi sahypa döretmäge kömek edýär..

inOneSec Häzirki wersiýasy: 1.0.0 (Çangelog)

Bir sekuntda bolup geçýän ähli ajaýyp faktlary we statistikalary görkezmek üçin 5 minutyň içinde kiçi sahypaňyzy dörediň.

 • Faktlaryň, toparlaryň tertibini aňsat we çalt tertiplemek üçin süýräp boljak sanawlar
 • “Facebook” teswir plagini: gelýänleriň hemmesi “Facebook” hasaplary bilen teswir ýazyp bilerler
 • Mahabat bloklaýjy detektory: mahabat bloklaýjy plaginleri öçürmek barada gelýänlere duýduryş bermek we soramak üçin kiçijik, ýöne peýdaly aýratynlyk
 • Agza tabşyrmak: ähli ulanyjylar faktlary we toparlary iberip bilerler, administratorlar bu ulanyjy tabşyryklaryny dolandyryp bilerler
 • Dolandyryş rugsady bilen çäklendirilmedik faktlary we toparlary dörediň we dolandyryň
 • Jübi telefonyna laýyk jogap, ähli ulanyjylar islendik enjamda, islendik platformada diňe brauzer bilen ulanyp bilerler
 • Ulanylyşy aňsat Gurlan Media brauzeri: ähli müşderiler öz media materiallaryny gurlan media brauzeri bilen şahsy bölümde tertipläp bilerler.
 • “Thumbnail Web Screenshot Capturer”: skript islendik faktlaryň we topar sahypasynyň web skrinshotyny almak üçin Google hyzmatlaryndan peýdalanýar, bu aýratynlyk bilen hiç zat gurmagyň zerurlygy ýok
 • Sosial baglanyşygy dolandyrmak üçin Sosial Navbar düwmeleri
 • Birnäçe dili goldaň: dil faýlyny öwrüp, web sahypaňyzy çalt terjime etmek
 • Dolandyryş paneli statistikasy: web sahypaňyza syn
 • Ulanyjy hasaba alyş we dolandyryş: administratorlar beýleki ulanyjylary aňsatlyk bilen goşup, pozup, öçürip bilerler
 • Ulgam sazlamalary paneli we şahsy ulanyjy sazlamalary
 • Sosial paýlaşmalaryňyzy yzarlamak üçin Integrirlenen AddThis hyzmaty
 • 15 jemgyýetçilik topary we 473 ajaýyp fakt
 • Web sahypasy bilen has köp gazanmak üçin mahabat ulgamy
 • Mahabat bloklaýjy detektory
 • “Facebook Comment” plugin, “Facebook” hasaplary bilen düşündiriş bermäge mümkinçilik berýär
 • Içindäki işler yzarlaýjy we ulgam ýazgylary
 • Agza tabşyrmak: ähli ulanyjylar faktlary we toparlary iberip bilerler
 • Kiçijik web skrinshot suratçysy
 • Ulanyjy hasaba alyş we dolandyryş
 • Ulgam sazlamalary paneli
 • Şahsy ulanyjy sazlamalary
 • Kiçijik web skrinshot suratçysy
 • Mod_rewrite bilen Apache 2.2+
 • ZipArchive bilen PHP 5.4.3+, PHP7+
 • MySQL 5.5+
 • Paypal-a birikmek üçin öý eýesi TLS 1.2 we HTTP / 1.1 goldamaly. Oka şu ýerde we has köp

30 günlük pul yzyna kepillik

Bu programma üpjünçiliginden kanagatlanjakdygyňyza gaty ynanýarys, şonuň üçin ony barlamak üçin 30 günüň dowamynda töwekgelçiliksiz mugt berýäris, ýöne käbir inçe sebäplere görä, ilki bilen Çäklendirilmedik aýratynlyklar üçin mugt synag onlaýn görkezişimizi synap görmegiňizi haýyş edýäris; eger haýsydyr bir sebäp bilen kanagatlanmasaňyz, diňe e-poçta iberiň we her teňňäni yzyna gaýtaryp bereris, kepillendirilen!
 

Çäklendirilmedik aýratynlyklar bilen demo

Öň tarapy | Admin giriş


ýa-da

Öz ygtyýarnamaňyzy saýlaň