• Onlaýn dükanlary dörediň

  Çäklendirilmedik önümleri, kategoriýalary, bellikleri we sahypalary döretmek mümkinçiligi bilen 5 minutyň içinde Çäklendirilmedik onlaýn dükanlary açmak.

 • Web dükany awtoulag töleg ulgamy

  Satyn alyjylar önümleri satyn alýarlar, soňra Paypal, Stripe, Authorize.net & iyzico (iyzipay) goldawy bilen hasap-fakturasyny awtomatiki usulda töleýärler, dükan eýelerine hiç zat degmek zerurlygy ýok, diňe önümiň iberilmegini dolandyrýar.

 • Omörite domenler

  Omörite domenler we subdomain ulgamy: platformany VPS ýa-da ýörite serwerde işledýän bolsaňyz, bu aýratynlyk müşderilere her bir sahypany özboluşly subdomain ady bilen neşir etmäge we domenlerini eýeçilik sahypalaryny döretmäge mümkinçilik berýär.

Domenler, Element Builder, Paypal, Zolak, Authorize.net, iyzico (iyzipay), RTL, Söhbet, Mahabat ulgamy, köp domen, satuw çözgütleri, köp walýuta, sosial giriş, reCAPTCHA, ulanyjy ýazgylary, sahypa ýok dükan & Domenler

Saýt we (ýa-da) dükan gurluşykçysy üçin bulut esasly hyzmat

 

Häzirki wagtda hemme zat diňe bulut, bulut we bulut. Şol sebäpden bizem "bizem buluuuuuud" diýip gygyrýarys. Döredijilik sahypasyny döretmek we gurmak üçin diňe 1 domen (isleýşiňiz ýaly birnäçe domen) gerek; ýerli müşderileriňize iň oňat hünär işini üpjün etmek. Gurluşygy dowam etdirmek üçin tehniki topar, web ösüş bilimleri ýa-da serwer başarnyklary gerek däl ähli premium çözgütler we aýratynlyklar.


Size gerek zat

Hasaba girmek

Aýlyk ýa-da çärýek ýa-da ýyllyk iş hasabyňyzy hasaba almak we goldamak üçin azajyk pul sarp ediň

Marketing ediň

Döredijilik marketing we mahabat meýilnamalaryňyzy öz býudjetleriňiz bilen dörediň we dolandyryň

Girdeji

Bütin dünýäde müňlerçe potensial müşderini üpjün ediň we satyň.

Işewür web sahypalary we onlaýn dükanlar üçin wagt geldi

 

Tiz bol! Müşderiňiziň işini we kompaniýa saýtlaryny derrew 5 minudyň içinde dörediň we hödürläň. Müşderileriňize diňe öz iş saýtlaryny çalt döretmek, täzelemek we neşir etmek üçin hasap gerek, hatda sanly we fiziki önümleri satmak üçin 5 minutyň içinde öz sahypalary üçin Çäklendirilmedik dükanlary (Shopify, Wix, PrestaShop, Weebly, BigCommerce) döredýärler. göz öňüne getirip boljak önümleriň islendik görnüşine agzalyk abunalygy. Mundan başga-da, ulanyjylaryňyz satyjy hökmünde hasaba alnyp bilerler, soňra platformaňyzy ulanyp bilerler hususy domenler hyzmatlaryňyzy ýerli müşderilere aňsat we çalt satmak üçin.

WordPress ýok

Kodlaşdyrma we dizaýn ýok

Gizlin töleg ýok

 

Eliňizde “Drag-n-Drop” web sahypasy we onlaýn dükan gurluşykçysy 2023

Iň güýçli, Iň güýçli & Iň owadan 2017-nji ýylda çykandan bäri beýleki mugt we tölegli müňleriň arasynda göwher ýazgysy

Aýratynlyklary görkeziň

 
Onlaýn dükan dörediň

Onlaýn dükan dörediň

Çäklendirilmedik önümleri, kategoriýalary, bellikleri we sahypalary döretmek mümkinçiligi bilen 5 minutyň içinde Çäklendirilmedik onlaýn dükanlary açmak.


Döredijilik önümlerini satyň

Döredijilik önümlerini satyň

Onlaýn web dükanlaryňyz, dünýädäki her kime döredijilik önümlerini satyp, sanly, fiziki we hatda abuna önümlerini bir dükanda satyp bilýär.


Web dükany awtoulag töleg ulgamy

Web dükany awtoulag töleg ulgamy

Satyn alyjylar önümleri satyn alýarlar, soňra Paypal, Stripe, Authorize.net & iyzico (iyzipay) goldawy bilen hasap-fakturasyny awtomatiki usulda töleýärler, dükan eýelerine hiç zat degmek zerurlygy ýok, diňe önümiň iberilmegini dolandyrýar.


Drag-n-Drop Builder

Drag-n-Drop Builder

Çäklendirilmedik sahypalary 5 minudyň içinde çalt dörediň, täzeläň we neşir ediň.


Agzalyk we töleg ulgamy

Agzalyk we töleg ulgamy

Müşderileriňiz bu gurluşykçyny we platformany Çäklendirilmedik iş sahypalaryny döretmek üçin ulanýarlar. Müşderileriňiz ygtyýar beren badyna (hasap-fakturalaryny tölediler), diňe girýärler we Çäklendirilmedik iş sahypalaryny döretmäge başlaýarlar.


Işewürlik meýilnamalary

Işewürlik meýilnamalary

Müşderileriňiz üçin Çäklendirilmedik hosting meýilnamalaryny dörediň, her meýilnama üçin aýratynlyklary hem düzüň.


Köp dilli

Köp dilli

Bütin gurluşykçyny we platformany dil tekst faýly bilen aňsat we çalt başga dillere öwüriň.


Jogaply ykjam dostlukly UI we gurluşykçy

Jogaply ykjam dostlukly UI we gurluşykçy

Platformhli platforma we gurluşykçy ykjam dostlukly, islendik enjamda, islendik platformada diňe brauzer bilen işleýär.


Abuna ýazylyş ulgamy we töleg dolandyryşlary meýilleşdiriň we dükanlar

Abunalar ulgamy we töleg dolandyryşlary

Müşderiler meýilnamalary üçin hasap-faktura tölemek, beýleki ulanyjylardan pul almak üçin mowzuk ygtyýarnamalaryny satmak üçin platforma ulanýarlar.


Her sahypa üçin ýörite domen

Her sahypa üçin ýörite domen ýa-da kiçi domen

Her sahypanyň özboluşly kiçi domeni ýa-da öz aýratyn domenine baglanyşyklary bar.


Göçürip alyp bolýan QR kody

Göçürip alyp bolýan QR kody

Her neşir edilen sahypa bilen göçürip alyp bolýan QC kody bar, müşderi bu QR kod şekilini aňsatlyk bilen sazlap bilýär.


Içindäki saýt traffigi yzarlaýjy

Içindäki saýt traffigi yzarlaýjy

Google Analytics ýaly beýleki meşhur yzarlaýjylardan başga-da, ähli saýt eýelerine her gün öz sahypalarynyň traffigini yzarlamaga rugsat beriň.


Usershli ulanyjylar üçin mowzuk bazary

Usershli ulanyjylar üçin mowzuk bazary

Şeýle hem, platforma, ähli ulanyjylaryň satmak üçin halaýan mowzuklaryny ýükläp bilýän mowzuk bazarydyr.


Gurmak üçin aňsat media brauzeri

Gurmak üçin aňsat media brauzeri

Platforma, ulanylmagy aňsat media brauzerini ýerine ýetirýär, has köp material ýüklemäge we dolandyrmaga mümkinçilik berýär.


Kiçijik web skrinshot suratçysy

Kiçijik web skrinshot suratçysy

Her sahypanyň mowzugy we arhiwlenen / neşir edilen sahypa bilen, eýesi kiçi suraty almak üçin gurlan web skrinshot aýratynlygyny ulanyp biler.


Sosial Navbar düwmeleri

Sosial Navbar düwmeleri

Sitehli saýt mowzuklary sosial navbar bilen gelýär, diňe görkezmek üçin sosial hasaplaryňyz bilen çalşyň.


Kartalar ýerleşdirildi

Kartalar ýerleşdirildi

Businesshli iş saýtlary, işewürligi / kompaniýanyň salgysyny we ugurlaryny görkezmek üçin kartalardyr.


Çagyryş düwmesine basyň

Çagyryş düwmesine basyň

Her bir iş sahypasy, myhmanlara bir sekuntda habarlaşmaga kömek edýän ajaýyp “Çagyryş” düwmesine eýe.


Giriş sahypalary gurluşykçysy

Giriş sahypalary gurluşykçysy

Platforma, giriş sahypalaryny gurmaga, sahypalary gurmaga we çalt gysmaga kömek edýär we aňsat bolup bilmez.


Döredijilik reňk mowzugyny üýtgediji

Döredijilik reňk mowzugyny üýtgediji

Iş sahypalaryňyzy sekuntda beýleki reňk toplumlaryna üýtgetmek üçin birnäçe gezek basyň.


Sahypalary arhiwlemek / neşir etmek

Sahypalary arhiwlemek / neşir etmek

Sahypalaryň wagtlaýynça awtonom bolmagyny isleseňiz, arhiwleşdiriň, täzeden ýaşamaga taýyn bolansoň neşir ediň, dolandyrmak gaty aňsat.


Döredijilik UX animasiýalary

Döredijilik UX animasiýalary

Businesshli iş sahypasynyň mowzuklary ajaýyp we ajaýyp UX animasiýalary bilen gelýär.


Browshli brauzerler bilen utgaşykly

Browshli brauzerler bilen utgaşykly

Sahypa we dükan gurujy, platforma we ähli sahypa mowzuklary islendik enjamda, islendik platformada we ekranyň ululygynda şol bir UI we UX bilen kemsiz işleýär.


Freygy-ýygydan täzelenýär

Freygy-ýygydan täzelenýär

Entegem täze aýratynlyklary ýygy-ýygydan ösdürýäris we goşýarys, şonuň üçin sahypaňyz we dükan gurluşykçyňyz köne bolmaz.


Öz ygtyýarnamaňyzy saýlaň

 

haýyş edýärin bilen habarlaşyň satyjy ygtyýarnamasy gerek bolsa iň gowy nyrh üçin
ýa-da gümrük ygtyýarnamasy ähli pluginler we addonlar bilen
ýa-da aýratyn ygtyýarnamalar / ýeke-täk ýurt ýa-da yklym ygtyýarnamalary
ýa-da diňe tapawudyň arzanladyşy kämilleşdirmek we täzelemek


aşakdaky ähli ygtyýarnama bahalary diňe esasy çözgütler we esasy kod
aýratyn satyn almaly goşmaça pluginler we goşundylar her ygtyýarnamany göz öňünde tutýar

Ygtyýarnama

   
 • Söwda
 • Açyk çeşme
 • Çeşme kody
 • Gurnama
 • Agzalyk
 • Köp dilli
 • RTL-i goldaň
 • Dükany dörediji
 • Omörite domen
 • Subdomain
 • QR kody
 • Statistik yzarlaýjy
 • Goragly ýükleme
 • Mowzuklary saklaň
 • Dükan
 • Haryt
 • Kategoriýa
 • Bellik
 • Sahypa
 • Widget
 • Sahypa gurluşykçysy
 • HTML gurluşykçysy
 • Element gurluşykçysy
 • Element: 280+ blok
 • Omörite domenler
 • Subdomainler
 • QR kodlary
 • Saýt we FTP eksport ediň
 • Hosting meýilnamalary
 • Abuna ýazylmagy meýilleşdiriň
 • Tema bazary
 • Trafik yzarlaýjy
 • Dolandyryş paneli
 • Ulanyjy hasaba alyş
 • Ulgam sazlamalary
 • Ekran suraty
 • Töleg taryhy
 • Plugin ($4,050)
 • reCAPTCHA ($30)
 • Köp ulanyjy import ediji ($20)
 • Mahabat ulgamy ($100)
 • Bilim esaslary ($20)
 • Sosial ulgamlar ($80)
 • Kod redaktory ($70)
 • Göni söhbetdeşlik ($20)
 • Derweze: Paypal ($150)
 • Derweze: zolak ($110)
 • Derweze: Authorize.net ($300)
 • Derweze: iyzico (iyzipay) ($450)
 • Köp domenler ($100)
 • Ulanyjy surnallary ($80)
 • Satuw çözgütleri ($220)
 • Köp walýuta ($250)
 • Saýtsyz saklaň ($500)
 • Domainer ($1,500)
 • Wagtlaýyn e-poçta bloklaýjy ($50)
 • Hasap stili
 • Sahypa
 • SSL goldawy
 • Jogapkärçilikli
 • Jübi optimallaşdyryldy
 • Mowzuklar
 • Media brauzeri
 • WYSIWYG redaktory
 • Drag-n-Drop Builder
 • Goldaw *
 • Hosted domen (ler)
 • Mugt täzelenme
 • PRO Kömek (???)
 • Sowgat hökmünde beriň
 • Gaýtadan söwda markasy
 • Ak bellik
 • Söwda belligini aýyrmak
 • Satmak
 

Paymentshli tölegler diňe Paypal tarapyndan amala aşyrylýar. Başga bir şlýuz gerek bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, häzirki wagtda diňe kabul edýäris: Bitcoin, Ethereum, BNB, stable USD(es) & Bank geçirmesi


Goldaw *: skript meselesi, ýalňyşlyklar, meseleler we görkezmeler üçin; hosting, serwer we üçünji tarap programma üpjünçiligi bilen baglanyşykly däl. Problemshli meseleleriň rahat çözülmegi zerur bolsa, goşmaça goldawlarymyz bilen bize kömek etmegi göz öňünde tutuň PRO Kömek (???)


Finalhli soňky bahalar salgytlaryň we ýygymlaryň 5% -ini öz içine alýar

Domenler, Element Builder, Paypal, Zolak, Authorize.net, iyzico (iyzipay), RTL, Söhbet, Mahabat ulgamy, köp domen, satuw çözgütleri, köp walýuta, sosial giriş, reCAPTCHA, ulanyjy ýazgylary, sahypa ýok dükan & Domenler

 

gomymobiBSB 2023 – Onlaýn işewürlik saýty we dükan gurluşykçysy, onlaýn işewür web sahypalary we onlaýn dükanlar üçin platforma gurmak üçin umumy öý eýesi ýa-da VPS / serwerde öz öý eýesi üçin ýerleşdirip bolýan skriptdir. gomymobi's Business Site Builder, müşderileriňize önümlerini satmak üçin öz iş / kompaniýa saýtlaryny, onlaýn söwda dükanlaryny döretmäge we hödürlemäge mümkinçilik berýän ösen awtomatlaşdyrylan platforma.

gomymobiBSB Häzirki wersiýasy: 3.3.0. Doly görüň Çangelog

Ahyrky müşderileriňize iş sahypalaryny döretmäge we 5 minutyň içinde onlaýn dükanlaryny hödürlemäge kömek ediň. gomymobiBSB şifrlemezden ýa-da kodlanmazdan doly PHP skriptidir.

 • Web sahypalaryny we onlaýn dükanlary gurmak üçin iň oňat skriptler
 • Her sahypa üçin Çäklendirilmedik iş sahypalary + sahypalary dörediň
 • Iş web sahypalary üçin Çäklendirilmedik dükanlary açyň
 • “Plugin Resell Solutions” ahyrky ulanyjylaryňyza “Resell Business & Paid” meýilnamalaryny hödürleýär
 • Domenleri gönüden-göni platformada hasaba alyň we geçiriň
 • Element Builder, noldan sahypalary döretmek üçin
 • Element: Çäklendirilmedik döredijilik meseleleri üçin 280+ blok
 • Businesshli işewür web sahypalaryny we onlaýn dükanlary Subdomain / Custom domen hökmünde kabul ediň
 • Omörite domenler we subdomain ulgamy: platformany VPS ýa-da ýörite serwerde işledýän bolsaňyz, bu aýratynlyk müşderilere her bir sahypany özboluşly subdomain ady bilen neşir etmäge we domenlerini eýeçilik sahypalaryny döretmäge mümkinçilik berýär.
 • Fiziki, sanly we abunalary satyň
 • Wirtual we göçürip alyp bolýan harytlary satyň
 • Müşderilere öz dükanlaryny we sahypalaryny döreden adaty domenlerini görkezmäge rugsat beriň
 • Her sahypa üçin göçürip alyp bolýar / FTP arkaly müşderi öý eýesine ýükläň
 • Paypal / Stripe / Authorize.net / iyzico (iyzipay) Müşderiler üçin abuna ulgamy
 • Dükanyň alyjylary üçin Paypal / Stripe / Authorize.net / iyzico (iyzipay) awtoulag prosessory
 • “Drag-n-drop”, Ulanyjy üçin dostlukly gurluşykçy we WYSIWYG HTML redaktory
 • Öz işiňizi alyp barmak üçin ulanyjy hasaba alyş we dolandyryş
 • Müşderiler döredijilik mowzuklaryny satýarlar
 • Customershli müşderiler üçin töleg taryhy
 • Tema ygtyýarnamalary üçin tölegler
 • Boostrap 3-e esaslanýan jogap dizaýny
 • Içindäki saýt traffigi yzarlaýjy
 • Birnäçe dili goldaň. Köp dilli bolmak aňsat we çalt öwürmek
 • Jübi dostlukly mowzuklar
 • Ulanylyşy aňsat Gurlan Media brauzeri: ähli müşderiler öz media materiallaryny içerki media brauzeri bilen şahsy bölümde tertipläp bilerler.
 • “Thumbnail Web Screenshot Capturer”: skript, mowzuk we sahypanyň islendik web skrinshotyny almak üçin Google çeşmelerini ulanýar, bu aýratynlyk bilen hiç zat gurmagyň zerurlygy ýok.
 • Işewürlik meýilnamalary
 • Göçürip alyp bolýan QR kody: her sahypa çap edilenden soň, müşderiler sahypa çalt girmek üçin ýörite QR kod şekilini döredip bilerler.
 • Mowzuk bazary: ähli ulanyjylar haýran galdyryjy mowzuklaryny platformada ýükläp we paýlaşyp bilerler ýa-da diňe girdeji üçin satmak isläp bilerler.
 • Bahalar tablisasy bilen owadan sahypa
 • Göz öňüne getirip boljak hemme zat üçin doly ýokary çeýe sazlamalar
 • Sosial sahypalarda paýlaşmak üçin taýýar
 • Şol bir serwer sazlamalarynda iň gowy tizlik we öndürijilik
 • Ulanyjy subdomenleri üçin birnäçe domen
 • RTL gaty gowy goldaýar
 • Howpsuzlyk üçin Google reCAPTCHA
 • Goldaw üçin söhbet pluginleri
 • Elegant kod redaktory
 • “Wildcard SSL” arkada goldanýar
 • Töleg üçin birnäçe parametr
 • Platformany güýçlendirmek üçin Addons & Plugins goldaýar
 • PHPMailer + E-poçta şablonlaryny üýtgediň
 • Sahypasyz saklaň
 • 5 minutyň içinde tamamlanan iş sahypasyny döretmek üçin HTML gurluşykçysyny süýräň.
 • Agzalyk we töleg ulgamy: hasap-faktura tölenenden soň, müşderileriňiz döretmek üçin platforma ulanýarlar
 • Çäklendirilmedik saýtlar we sahypalar.
 • Dolandyryş rugsady bilen çäklendirilmedik sahypa ýerleşdiriş meýilnamalaryny dörediň we dolandyryň.
 • Düşünjeli dostlukly platforma we gurluşykçy, müşderiler islendik enjamda, islendik platformada diňe brauzer bilen ulanyp bilerler.
 • Kodlaşdyrmak ýa-da dizaýn endikleri ýok, ähli sahypa mowzuklary we sahypalary WYSIWYG redaktory bilen gelýär.
 • Isleýşiňiz ýaly ulanmak üçin öňünden taýýarlanan 5 reňkli mowzuk.
 • Meýilnama we dükanlara abuna ulgamy we töleg dolandyryşy: müşderiler hasap-fakturalaryny yzarlamak, beýleki ulanyjylardan pul almak üçin mowzuk ygtyýarnamalaryny satmak üçin platformany ulanýarlar.
 • Sosial Navbar düwmeleri
 • Giriş sahypalary gurluşykçysy
 • Sahypalary arhiwlemek / neşir etmek
 • Dolandyryş paneli statistikasy
 • Ulgam sazlamalary paneli we şahsy ulanyjy sazlamalary.
 • Omörite domenler we subdomain ulgamy (VPS / aýratyn serwer gerek)
 • Mod_rewrite bilen Apache 2.2+
 • ZipArchive bilen PHP 5.4.3+, PHP7+
 • MySQL 5.5+
 • Paypal-a birikmek üçin öý eýesi TLS 1.2 we HTTP / 1.1 goldamaly. Oka şu ýerde we has köp
 • Paypal PDT Token ulanyjylaryň töleglerini almak we tassyklamak

Sorag-jogap (31)

Web sahypalaryny ýa-da ykjam saýtlary gurmak üçin skriptmi? Bu SaaSmy?

Hawa. Bu skript, size we ulanyjylaryňyza çäklendirilmedik web sahypalaryny we ykjam saýtlary gurmaga kömek etmek üçin döredilen onlaýn SaaS (Hyzmat hökmünde programma üpjünçiligi) programmasydyr. Şeýle hem, ulanyjylaryňyza (müşderileriňize) Paypal / Stripe / Authorize.net abunalygy ýa-da MUGT töleg alyp bilersiňiz, ulanyjylar üçin köp meýilnama bar.

Bu skripti satyn alanymda, deslapky kody alaryn we serwerime gurnap bilerinmi?

Hawa! Bu programma üpjünçiligini serweriňize gurmak we bu bahany adaty bahalaryňyz bilen dolandyrmak üçin doly çeşme kody bolar. Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, programma üpjünçiligi dogry işleýänçä hemme zady gurnamagyňyzy goldaýarys.

Çeşme kody şifrlenen we men ony üýtgedip bilerinmi?

Hawa, düýbünden! “Business +” ygtyýarnamasy we ondan ýokarda, deslapky kody islendik zady üýtgedip bilersiňiz: logo, marka, suratlar we söwda bellikleri we skripti noldan döredeniňizde işledip bilersiňiz.

Ulanyjylar “Shopify”, “Wix”, “Weebly” ýaly dükanlary döredip bilerlermi?

Hawa! gomymobiBSB ahyrky ulanyjylaryňyza çäklendirilmedik dükanlary we çäklendirilmedik kategoriýalary, bellikleri we önümleri döretmäge mümkinçilik berýär. Dolandyryjy hökmünde bu sanlary meýilnamalar arkaly dolandyryp bilersiňiz.

Dükan eýeleri dükanlarda wirtual zatlar satyp bilermi?

Hawa, düýbünden! Häzirki wagtda iň meşhur 3 haryt satmak üçin niýetlenen dükanlar: fiziki harytlar, wirtual zatlar we abunalar.

Ulanyjy dükanlarynda harytlar üçin müşderiler nädip töleýärler?

Dükanlar alyjylara sargytlaryny tölemek üçin köp töleg şlýuzlaryny hödürleýär, häzirki wagtda alyjylar töleglerini Paypal, Bank Check & Wire Bank Transfer, COD & Authorize.net arkaly işläp bilerler.

Dükan eýeleri dükanlarynyň ýerleşişini üýtgedip bilerlermi?

Hawa! Dükanyň çözgüdi sahypa platformasyndan işlenip düzüldi, şonuň üçin ahyrky ulanyjylaryňyz öz dükan mowzuklaryny platforma ýükläp bilerler; soň beýleki ulanyjylar bilen paýlaşyň ýa-da şahsy ulanyň.

Ulanyjylar dükanlaryny ýörite domenlerde ýerleşdirip bilerlermi?

Hawa! Her dükan diňe bir (1) sahypa birikdiriler we ulanyjylar ýörite domen bellemeli bolarlar; soň ulanyjy sahypasy we dükany şol bellenen domen bilen işlär.

Subdomain / omörite domen işlemeýärmi?

Subdomainler ýa-da omörite domen käbir serwer sazlamalaryny talap edýär, resminamalarda 3 ädim bilen görkezmeleri ýerine ýetirmeli, şonda olar dogry işlär.

Ygtyýarnamalaryň arasyndaky tapawut: UNLIMITED vs Business +?

Esasan, Business + bu skripti diňe 1 domende ulanmaga mümkinçilik berýär.

UNöne Çäklendirilmedik Ygtyýarnama, bu skripti öz bahalaryňyz we ygtyýarnamalaryňyz bilen satmak üçin gaýtadan satmak hukugyny we funksiýalaryny berýär. Bu ygtyýarnama bilen, satylan ygtyýarnamalaryňyzy dolandyrmak üçin bir gural bilen çykararys, diňe tassyklanan ygtyýarnamalary bolan nusgalar işläp biler.

Müşderilerim, sahypalaryny dizaýn edenlerinden soň domen atlaryny ulanyp bilerlermi?

Hawa. Sahypalary düzeniňizden soň, müşderileriňiz adaty domenlerini döredilen sahypa birnäçe sekundyň içinde görkezip bilerler (üýtgedilenden soň DNS täzelenmeli); soň müşderi saýtlaryňyz özbaşdak web sahypasy hökmünde işleýär, ýöne bu funksiýa VPS ýa-da ýörite serwer talap edýär.

Mundan başga-da, müşderileriňiz bir işi saýlap bilerler: ony arhiwläň (şahsy görnüşde düzüň), sahypa çeşmesiniň koduny göçürip alyň we el bilen çap ediň.

Täze elementler ýa-da widjetler goşup bilerinmi?

Bagyşlaň, ýöne NOOK! Biziň platformamyzyň maksady, adamlara halaýan içerki web sahypalary bilen çalt iş web sahypasyny döretmäge kömek etmek, diňe mowzuklardan birini saýlamaly, soň döredijilik web sahypasyny gurup başlamaly; sahypalary owadan etmek üçin elementleri nädip tertipleşdirmelidigi hakda pikirlenmek zerurlygy bolmaz, wagty köp bolmasa bulaşyk.

Hawa! Indi güýçli “Element Builder” bilen noldan web sahypasyny döredip bilersiňiz.

Täze mowzuklar ýükläp bilerinmi?

Hawa! Adatça, ähli ulanyjylar öz mowzuklaryny adaty bahalary bilen paýlaşmak ýa-da satmak üçin platforma iberip bilerler. Islendik HTML şablonyny sahypa mowzugyna öwürmek aňsat. Başlamak üçin diňe HTML, CSS we JavaScript bilmeli.

Web sahypasynyň mowzuklaryny nädip döretmelidigini has giňişleýin öwreniň https://www.gomymobi.com/app/how-to/website-theme-settings/

Öz şablonlarymy döredip, ulanyjylaryň ulanmagy üçin çap edip bilerinmi?

Hawa. Müşderiler üçin öz HTML şablonlaryny döredip bilersiňiz, islendik HTML şablonyny sahypa mowzuklaryna öwürmek gaty ýönekeý. Esasan HTML-de az üýtgeşiklik etmeli bolarsyňyz, CSS, HTML we JS bilýän bolsaňyz gaty ýönekeý.

Käbir kod setirlerini redaktirlänimden soň näme üçin programma üpjünçiligi bozulýar?

Çeşme kod faýllaryny redaktirlemek üçin, olary göçürip almagyňyzy maslahat berýäris, soňra awtonom kod redaktoryny ulanyň (Sublime Text, Notepad ++ maslahat berilýär), soňra täzeden ýükläň, sebäbi onlaýn kod redaktory ýatda saklanyňyzda käbir islenmeýän nyşanlary goşar; soň PHP faýllary nädogry formata öwrülýär.

Çeşme kodunda haýsy PHP çarçuwasy ulanylýar?

! Ok! gomymobiBSB haýsydyr bir PHP çarçuwasyny ulanmaýar, her kiçijik iş üçin PHP ýönekeý kod ulanýar, şonuň üçin skript gaty çalt işleýär we ulgam iň gowy öndürijilik we tizlik bilen işleýär.

Awto-täzelenme nähili? Bu meniň adaty ulgamym üçin töwekgelçilikmi?

Awto-täzelenme, gomymobiBSB-i soňky aýratynlyklara täzelemegiň çalt çözgüdi; rugsadyňyz bolmazdan täzelenmez, diňe täzelenme düwmesine basanyňyzdan soň esasy faýllaryňyzy täzeläp başlar.

Şonuň üçin zerur faýllaryňyza esasy faýllara käbir üýtgeşmeler girizen bolsaňyz, bu Awto-täzelenmäni ulanmaň; ýerine, her gezek täze wersiýalar çykanda, paketleri göçürip almaly bolarsyňyz, üýtgeşmeleriňiz bilen täzelenmeli we öý eýesine täzeden ýüklemeli bolarsyňyz.

Dolandyryjylar ulanyjy sahypasyny redaktirläp bilermi?

Hawa! Indi dolandyryjylaryň ulanyjy sahypalaryny redaktirlemäge rugsatlary bar, ýöne maslahat beremzok; sebäbi ulanyjylaryň öz sahypalarynda görkezmek isleýän zatlaryna gözegçilik etmek hukugy bar, ýöne adminler edip bilmeýärler.

Başga dillere terjime etmek aňsatmy?

Hawa! Ajaýyp ýönekeý we başga dillere terjime etmek aňsat, diňe ähli setirleri 1 faýlda terjime etmeli; onda ähli platforma we ulgam üçin täze diller bolar.

Ulanyjylar saýtlary FTP arkaly çap edip bilermi?

Hawa! Bu skript esasan ulanyjy saýtlaryny kiçi domenler we ýörite domenler hökmünde ýerleşdirmek üçin döredilen hem bolsa (skript SaaS ýaly işleýär), ýöne FTP ýüklemek hem birleşdirildi. Şonuň üçin ulanyjylar döredilen web sahypalaryny ýönekeý ädimler bilen hususy hosta ýükläp bilerler.

Paymenterli töleg şlýuzalaryny birleşdirip bilerinmi?

Elbetde! Islän ýerli töleg şlýuzyňyzy birleşdirip, ahyrky ulanyjylaryňyz üçin opsiýa hökmünde görkezip bilersiňiz. Häzirki wagtda gomymobiBSB goldaýar Paypal, Stripe, Authorize.net & iyzico (iyzipay).

Ulanyjy tölegleri nähili işlenýär?

Häzirki wagtda platformadaky ähli ulanyjy tölegleri, el degirmezden ýa-da dolandyrmazdan awtomatiki usulda işlener. Ulanyjylar öz şlýuzalarynda dogry hereket edenlerinden soň sargytlar awtomatiki usulda saklanar, tamamlanar we ýapylar. Bu çözgüt üçin gomymobiBSB häzirki wagtda Paypal, Stripe & Authorize.net bilen kemsiz işleýär.

Agzalyk möhleti gutarsa, ulanyjy saýtlary we dükanlary nähili?

! Ok! Soňra ähli ulanyjylar hasaby töleýänçä ähli saýtlar we dükanlar hereketsiz bolar; şondan soň ähli aýratynlyklar sizden ýa-da ahyrky ulanyjylardan hiç hili çäre görmezden awtomatiki usulda işlär.

Gomymobi sözlerini çalyşmagyň awtomatiki usuly barmy?

HTMLhli HTML, JavaScript we PHP faýllarynda% 22gomymobi% 22 setirlerini tapmak we çalyşmak üçin redaktor (Sublime Text ýa-da Notepad +) ulanyň.

Dükan temasynyň slaýdlarynda suratlary nädip üýtgetmeli we redaktirlemeli?

Her dükan mowzuk katalogyna giriň, deslapky kody isleýşiňiz ýaly redaktirläň. Her dükanyň mowzugy kiçi PHP skripti hasaplanýar.

Kod redaktory näme üçin ulanylýar?

Bu, administrator hasaplary bilen göni çeşme koduny redaktirlemek üçin öňünden berlen onlaýn kod integral-redaktor.

Multi domenler näme?

Bu plugin, ulanyjylaryňyza öz sahypalary üçin * .gomymobi.site ýa-da * .gomymobi.xyz ýa-da * .gomy.mobi ýaly beýleki domenleri saýlamaga mümkinçilik berýär.

Statistika maglumatlary nädip arassalamaly?

You must re-install whole platform then do not stick "Install Sample Data" in Step 1 of Setup.

Countryurdumyň walýutalary tapylmadymy?

Diňe Paypal tarapyndan goldanýan walýutalar, başga walýuta ýok. Häzirki wagtda Paypal tarapyndan goldanylmadyk beýleki walýutany goşmak meýilnamamyz ýok, sebäbi bu walýutalara kömek etjek derweze bolmaz.

Web sahypasynyň, baş sahypanyň ýa-da dükanyň täze suratlaryny döretmekde ýalňyşlyk barmy?

Ulgam sazlamalarynda esasy domeniňiz ýa-da kiçi domeniňiz üçin SSL-i açandygyňyz sebäpli, Google ony alyp bilmedi, ony öçüriň ýa-da kartoçka SSL satyn alyň, hemme zat gowy bolar.

Ahyrky ulanyjylarym üçin tehniki goldaw ulgamy nirede?

! Ok! Bu çözgüt ýakyn wagtda işlenip düzülmez. Daşarky goldaw ulgamyny ulanyň, soňra baglanyşygyny web sahypaňyza ýa-da dükanyňyza goşuň. Sebäbi olar has gowy we has çalt.

 

Çäklendirilmedik aýratynlyklar bilen demo

Öň tarapy | Admin giriş


ýa-da

Öz ygtyýarnamaňyzy saýlaň

Ekran suratlary we synlar (18)

 
  • Onlaýn işewürlik saýty gurujy we platforma

  • dolandyryş paneli statistikasy

  • gomymobiBSB üstünde iPad

  • gomymobiBSB üstünde iMac

  • gomymobiBSB üstünde iPhone 6

  • gomymobiBSB islendik enjamda

  • Diňe LITE Gurluşykçy

  • Müşderi sahypasy: Kino

  • Müşderi sahypasy: Möhleti gutardy

  • Müşderi sahypasy: Restoran

  • Wirtual hosting meýilnamasyny goşuň

  • Güýçli gurlan media brauzeri

  • sahypalary dolandyrmak

  • Temany dolandyrmak

  • Ulanyjylary dolandyryň

  • Ulgam surnallary

  • Ulgam tölegleri

  • Ulgam sazlamalary

  • Dükan önümini köp jikme-jiklik bilen goşuň

  • Müşderiniň aýratyn sahypasy

  • Müşderiniň aýratyn dükan temasy

  • Element gurluşykçysy

  • Dükan önümlerini kiçi ekranly ykjam enjamlarda dolandyryň

  • FTP arkaly bir sahypa çap ediň

  • Sub domen ýa-da ýörite domen arkaly sahypa çap ediň

  • Tölegli dükan guruň

  • Peýdaly jikme-jik bilim bazasy

  • Uzyn jikme-jik resminamalar

  • Iň halanýan sahypa mowzugy